ppcq.net
当前位置:首页 >> sin Cos tAn度数表格 >>

sin Cos tAn度数表格

sin30=1/2 sin45=2分之根号2 sin60=2分之根号3 sin90=1 sin120=2分之根号3 sin135=2分之根号2 sin150=1/2 180=0 270=-1 360=0 cos30=2分之根号3 cos45=2分之根号2 cos60=1/2 cos90=0 cos120=-1/2 cos135=-2分之根号2 cos150=-2分之根

sin cos tan度数公式. 给我个图表. 数学 作业帮用户 举报 扫二维码下载作业帮 4亿+用户的选择 优质解答 sin 30= 1/2 sin 45=根号2/2 sin 60= 根号3/2 作业帮用户 举报 其他回答 sin0度=0sin30度=1/2sin45度

sin0°=0 cos0°=1 tan0°=0 sin30°=1/2 cos30°=根号3/2 tan30°=根号3/3 sin45°=根号2/2 cos45°=根号2/2 tan45°=1 sin60°=根号3/2 cos60°=1/2 tan60°=根号3 sin90°=1 cos90°=0 tan90°=不存在

角度0° 30° 45° 60° 90°sin 0 1/2 √2/2 √3/2 1cos 1 √3/2 √2/2 1/2 0tan 0 √3/3 1 √3 不存在

| 360° | 270°| 0°| 15° | 30° | 37°| 45° sin | 0 | -1 | 0 |(√6-√2)/4 | 1/2 | 3/5 |√2/2 cos | 1 | 0 | 1 |(√6+√2)/4 |√3/2 | 4/5 |√2/2 tan | 0 | 无值 | 0 | 2-√3 |√3/3 | 3/4 | 1 ____________________________________________________________________

sin30=1/2 sin60=√3/2 sin90=1 cos30=√3/2 cos60=1/2 cos90=0 tan30=√3/3 tan60=√3 tan90 无穷大

sin30=1/2sin45=根号2/2sin60=根号3/2cos30=根号3/2cos45=根号2/2cos60=1/2tan30=根号3/3tan45=1tan60=根号3cot30=根号3cot45=1cot60=根号3/3

一、sin度数公式1、sin 30= 1/22、sin 45=根号2/23、sin 60= 根号3/2 二、cos度数公式1、cos 30=根号3/22、cos 45=根号2/23、cos 60=1/2 三、tan度数公式1、tan 30=根号3/32、tan 45=13、tan 60=根号3 扩展资料:1、三角函数是基本初等函

cos2a=cosa-sina cos2a=2cosa-1 cos2a=1-2sina sin2a=2sinacosa tan2a=2tana/(1-tana)

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ppcq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com