ppcq.net
当前位置:首页 >> 三角函数公式表 >>

三角函数公式表

sin30度=1/2,cos30度=√3/2,tan30度=√3/3,cot30度=√3 sin45度=√2/2,cos45度=√2/2,tan45度=1,cot45度=1 sin60度=√3/2,cos60度=1/2,tan60度=√3,cot60度=√3/3

同角三角函数的基本关系式 倒数关系: 商的关系: 平方关系: tanα cotα=1 sinα cscα=1 cosα secα=1 sinα/cosα=tanα=secα/cscα cosα/sinα=cotα=cscα/secα sin2α+cos2α=11+tan2α=sec2α1+cot2α=csc2α 诱导公式 sin(-α)=-sinα cos(-α)=cosα

这里是三角函数公式的总结:sin(-α)=-sinα cos(-α)=cosα tan(-α)=-tanα cot(-α)=-cotα sin(π/2-α)=cosαcos(π/2-α)=sinαtan(π/2-α)=cotαcot(π/2-α)=tanαsin(π/2+α)=cosαcos(π/2+α)=-sinαtan(π/2+α)=-cotαcot(π/2+α)=-tanα sin(π-α)=sinαcos(π-α)=-cosαtan(π-α)

两角和与差的三角函数cos(α+β)=cosαcosβ-sinαsinβcos(α-β)=cosαcosβ+sinαsinβsin(α±β)=sinαcosβ±cosαsinβtan(α+β)=(tanα+tanβ)/(1-tanαtanβ)tan(α-β)=(tanα-tanβ)/(1+tanαtanβ) 和差化积公式:sinα+sinβ=2sin[(α+β)/2]cos[(α-β)

两角和公式有: sin(a+b)=sinacosb+cosasinb sin(a-b)=sinacosb-sinbcosa cos(a+b)=cosacosb-sinasinb cos(a-b)=cosacosb+sinasinb tan(a+b)=(tana+tanb)/(1-tanatanb) tan(a-b)=(tana-tanb)/(1+tanatanb) cot(a+b)=(cotacotb-1)/(cotb+cota) cot(a-b)=(

三角函数公式无非是有三角函数间余弦、正弦、正切、余切、的转化(也就是诱导公式),另有同角平方关系、同角倒数关系、同角商数关系,还有积化和差公式、和差化积公式、余弦定理、正弦定理、半角公式、倍角公式、

三角函数公式 两角和公式 sin(A+B) = sinAcosB+cosAsinB sin(A-B) = sinAcosB-cosAsinB ? cos(A+B) = cosAcosB-sinAsinB cos(A-B) = cosAcosB+sinAsinB tan(A+B) = (

同角三角函数的基本关系式 (我从文库里找了好久才找到的,省得你浪费时间,希望可以帮到你倒数关系: 商的关系: 平方关系: tanα cotα=1 sinα cscα=1 cosα

三角函数公式表同角三角函数的基本关系式倒数关系:商的关系:平方关系:tanα cotα=1 sinα cscα=1 cosα secα=1sinα/cosα=tanα=secα/cscα cosα/sinα=cotα=cscα/

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ppcq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com